Medlemsvillkor 2015

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i Fitness Club Hälsa & Friskvård i Sundbyberg AB, mellan den person (”Medlemmen”) som är namngiven på kvittot/avtalet (”medlemsavtalet”), och Fitness Club Hälsa & Friskvård i Sundbyberg AB som anges i medlemsavtalet som (”Fitness Club AB”). Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.

Medlemskap i Fitness Club

2.1 Medlemskap i Fitness Club kan sökas av person som
- är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare,
- ej häftar i skuld till Fitness Club för tidigare medlemskap, och
- har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av Fitness Club:s personal tillåter träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskap söks personligen på Fitness Club:s träningsanläggning efter erhållen information om olika former av medlemskap och möjligheter till träning. Medlemskapet är personligt, gäller från och med det startdatum som anges i medlemsavtalet samt i den omfattning och för den period som Medlemmen har bundit sig för (bindningstiden) som likaledes anges i medlemsavtalet.

2.3 Fitness Club erbjuder medlemskap för viss bindningstid efter vilken medlemsavtalet upphör utan uppsägning (kontantmedlemskap), eller för viss av Fitness Club erbjuden bindningstid efter vilken medlemskapet gäller tills vidare (autogiro-medlemskap). Omfattningen av olika former av medlemskap och avgifterna för dessa, framgår av Fitness Club:s vid var tid aktuell prislista och därtill hörande beskrivning av utbud och tjänster.

2.4 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till att omfatta en högre nivå enligt Fitness Club:s vid var tid gällande utbud av olika medlemskap. Vid uppgradering skall Medlemmen fortsättningsvis erlägga månadsavgiften för den högre nivån enligt Fitness Club:s vid var tid gällande prislista. Sker uppgradering av medlemskap under bindningstiden, och medlemmen har erlagt månadsavgifterna i förskott (kontantmedlemskap), skall Medlemmen, för återstoden av bindningstiden, kontant erlägga skillnaden mellan månadsavgifterna för den tidigare nivån och den högre nivån enligt Fitness Club:s vid var tid gällande prislista.

2.5. Medlemmen kan när som helst överlåta sitt medlemskap. Om Medlemmen erhållit rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån skall den nya Medlemmen uppfylla samma ursprungliga krav som den överlåtande Medlemmen. För överlåtelse av medlemskap tar Fitness Club ut en överlåtelseavgift enligt vid var tid gällande prislista.

Medlemsförmåner
3.1 Medlemskapet ger Medlemmen tillgång till träningsmöjlighet vid Fitness Club:s träningsanläggning, i den omfattning som framgår av medlemsavtalet samt Fitness Club:s vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och andra tjänster.
3.2 Fitness Club kan inte alltid garantera plats i av Medlemmen vald träningsaktivitet som genomförs i grupp, med särskild träningsutrustning eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning.

Medlemmens ansvar
4.1 Medlemmen förbinder sig
- att alltid uppvisa sitt medlemskort vid Fitness Club:s reception innan träning eller annan aktivitet påbörjas,
– att vid begäran visa upp legitimation
- att ta del av och följa vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler,
– att följa anvisningar som ges av personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,
– att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Fitness Club:s träningsanläggning, och
– att snarast informera Fitness Club om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån.

Medlemskortet
5.1 Medlemskortet är Fitness Club:s egendom och disponeras av Medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig följande beträffande medlemskortet
– att inte låna ut eller överlåta det till annan person, och
– att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust.
5.2 Förlorar Medlemmen sitt medlemskort, eller skadas detta, så spärras medlemskortet och Fitness Club utfärdar ett nytt. För utfärdande av nytt medlemskort tar Fitness Club ut en förnyelseavgift enligt vid var tid gällande prislista.

Kvarlämnade saker
6.1 Kvarlämnar Medlemmen saker i förvaringsskåp i Fitness Club:s träningsanläggning, efter tidpunkt för ordinarie stängning av denna, så äger Fitness Club rätt att bryta av Medlemmen anbringat lås och tillvarata sakerna. Om Medlemmen inte avhämtar sakerna inom 2 dagar från dagen för tillvaratagandet så har Fitness Club rätt att endera kasta sakerna eller, om dessa kan anses ha ett värde, överlämna sakerna till hittegodsavdelningen på närmaste polismyndighet.

Fitness Club:s ansvar
7.1 Fitness Club ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilka beror på omständigheter utanför Fitness Club:s kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på Fitness Club:s träningsanläggning, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.
7.2 Fitness Club ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlemmen medför i Fitness Club:s träningsanläggning.

Förlängning (Frysning) av medlemskap
8.1 Medlem, som inte kan eller vill utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om förlängning motsvarande den tid som medlemskapet ej kan nyttjas (även kallat frysning). Förlängning av medlemskap gäller från och med dagen då Fitness Club godkänner Medlemmens ansökan om förlängning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som Fitness Club godkänt och att medlemskortet spärras för tillgång till träningsanläggning. Månadsavgifter debiteras ej (vid autogiro-medlemskap) för den tid som medlemskapet ej nyttjas. Förlängning av medlemskap ges med minst 14 dagar och längst med 60 dagar per år som medlemskapet gäller. Endast medlemskap med bindningstid på 12 mån eller längre kan förlängas. Vid autogiro-medlemskap måste en tidigare frysning vara reglerad innan en ny frysning kan godkännas. En frysning är normalt reglerad sista dagen i månaden efter frysningen upphörde. Mellan den 20 och den 30 i varje månad (2 dagar in i mars), kan inte kunder med autogiromedlemskap ansöka om frysning.
8.2 Förlängning av medlemskap vid särskilda omständigheter såsom skada, sjukdom eller graviditet kan ges med minst 14 dagar och längst med 365 dagar. Ansökan måste styrkas läkarintyg eller dylikt.

Avgifter och betalning
9.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt Fitness Club:s vid var tid gällande prislista.
9.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och månadsavgifter för autogiromedlemskap löpande. Det ankommer på Medlemmen att vid autogiro-medlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande till överföring via autogiro. Det går inte att byta betalningsform under bindningstiden. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre än en hel månad.
9.3 Fitness Club har rätt att ändra engångsavgifter,månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiro-medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid.
9.4 Medlemmen behöver ej erlägga månadsavgift för tid
- då medlemskapet inte nyttjas enligt punkt 8.1, eller
– då Fitness Club har stängt av Medlemmen enligt punkt 10.2.


9.5 Har Medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiro-medlemskap), och tillräckliga medel därför saknas på Medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Fitness Club, eller en tredje part anlitad av Fitness Club, en påminnelsefaktura på förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Fitness Club, eller en tredje part anlitad av Fitness Club, skulden till inkasso. Fitness Club, eller en tredje part anlitad av Fitness Club, har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på ett konto tillhörande Fitness Club, eller en tredje part anlitad av Fitness Club. Om Fitness Club, eller en tredje part anlitad av Fitness Club, inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Fitness Club, eller en tredje part anlitad av Fitness Club, rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso samt kronofogdens avgifter.

Upphörande av medlemsavtal
10.1 Medlemsavtal för kontant-medlemskap upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som Medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst, skriftligen per brev eller på Fitness Club:s träningsanläggning, säga upp sitt medlemsavtal avseende autogiro-medlemskap för vilken bindningstiden har löpt ut. Medlemsavtalet upphör då att gälla den sista dagen i efterföljande månad. Vid uppsägning av autogiro-medlemskap med kvarstående bindningstid löper medlemskapet vidare till den sista dagen i månaden för bindningstidens utgång.
10.2 Fitness Club har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av Fitness Club vidtar tillräcklig rättelse;
– missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller
– bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av Fitness Club:s personal så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.
10.3 Vidtar Fitness Club ändring av dessa allmänna villkor enligt punkt 12.1, så äger Medlemmen rätt att säga upp sitt medlemsavtal till upphörande den dag då ändringen träder i kraft, trots att den bindningstid som gäller enligt medlemsavtalet inte löpt ut. Uppsägning från Medlemmens sida, på grund av någon av de angivna orsakerna, skall ha kommit till Fitness Club:s kännedom i skälig tid innan ändring börjar gälla. Skälig tid är normalt senast 1 månad innan under förutsättning att meddelande om ändring har utlysts senast 2 månader innan ändring skall börja gälla.

Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av medlemsavtalet
11.1 Fitness Club återbetalar, vid förtida upphörande av medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av Medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som Medlemmen bundit sig för i medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om medlemsavtalet upphör på grund av någon av följande omständigheter:
– Fitness Club och Medlemmen har i samråd bedömt att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av Medlemmens hälsa, eller
– brott mot medlemsavtalet enligt punk 10.2, eller
– av annan anledning än brott mot medlemsavtalet från Medlemmens sida.

Ändring av de allmänna villkoren
12.1 Fitness Club har rätt att ändra dessa allmänna villkor.

Information och meddelanden
13.1 Fitness Club skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till Medlemmen med brev till av denne anmäld adress. Har Medlemmen anmält en e-postadress till Fitness Club så kan information eller meddelande istället skickas med e-post. Information eller meddelande anses ha nått Medlemmen senast den femte vardagen efter dagen för avsändandet.
13.2 Meddelande från Medlemmen enligt medlemsavtalet kan överlämnas till Fitness Club eller skickas per brev till Fitness Club.
13.3 Medlemmen skall underrätta Fitness Club om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.

Personuppgifter
14.1 Fitness Club behandlar uppgifter om Medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som Medlemmen har samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.
14.2 Medlemmen samtycker till att Fitness Club, och andra bolag som ingår i samma koncern som Fitness Club, behandlar och inhämtar uppgifter om Medlemmen för informationsändamål eller marknadsföringsändamål.

Tvist
15.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och Fitness Club skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Fitness Club förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och Fitness Club äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

AUTOGIROMEDGIVANDE
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagaren Fitness Club för överföring till denna via bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Uttag från mitt konto sker tidigast på förfallodagen den 25 i varje månad. Om denna dag är en helgdag sker uttag på närmast föregående vardag. Om uttag ej medges görs uttagsförsök även två efterföljande bankdagar. Har jag inte senast bankdagen före förfallodag tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar är jag medveten om att detta kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid var tid gällande regler för den skuld som därigenom uppstår. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB har i  uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får samköras med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tillsvidare. Medgivandet upphör senast 30 bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att, på särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken, underrätta banken senast två dagar före förfallodagen. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär detta att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två månader upphör mitt medgivande till den betalningsmottagaren att gälla. Detta innebär inte att medlemskapet och betalningsskyldigheten upphör. Fitness Club har rätt att automatiskt återuppsöka ett uppsagt medgivande så länge betalningsskyldighet kvarstår.